Regulativ og detaljbestemmelser

 

1.Fotavgift

Fotavgiften er lagt inn i båtplassleien og er for tiden kr. 5,- pr. fot.

2.Havneavgift

Alle båtplasser har faste priser som er regnet ut i forhold til leiebeløpet til de kommunale myndigheter. (for tiden er min. Bredden 2,5 meter) prisen pr. meter er kr.590,-.

3.Adresseforandringer

Medlemmer som ikke melder om adresseforandringer kan miste medlemskapet om dette påfører båtforeningen problemer. Har vedkommende båt liggende i havnen, kan denne bli fjernet og båtplassen utleid.

4.Medlemskontingent

Medlemskontingenten er for tiden kr.200,- og betales av alle medlemmer vært år.

5.Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgiften er på kr.300,- og betales som et engangsbeløp for alle nye medlemmer. De som har stått på søkerlistem betaler ikke denne avgiften.

6.Depositum

Medlemsdepositum vil med tiden bli fjernet helt.

7.Nøkkeldepositum

Nøkkeldepositum på kr.300,- tilbakebetales når et medlem slutter og tilbakeleverer nøkkelen. Når et medlem mister nøkkelen og blir tildelt ny, må den nye nøkkelen betales med kr.600,- , kr500,- av disse blir benyttet til kjøp av nytt løsesystem. Se også punkt 31.

8.Depositum for utliggere

Når det er ledig utligger kan et medlem kjøpe seg inn i denne. For tiden er prisen kr.5000,-. Utliggerdepositum blir skrevet ned med 10% pr. år. Ved utregning av tilbakebetaling av utliggerdepositum blir kun hele år benyttet.

9.200 kr. Medlem

Foreningen har en del medlemmer som har solgt båten og som gjerne vil opprettholde medlemskapet for og ikke forlate båtmiljøet eller i fremtiden kjøpe ny båt. Disse medlemmene betaler kr200,- pr. år.

10.Rampemedlemmer

Rampemedlemmer har båten liggende utenfor Båthavnen og gjør kun bruk av utleggsrampen for mindre båter. Disse betaler kr.400,- pr. år.

11.Medlemmer som slutter

Medlemmer som slutter vil få tilbakebetalt medlemsdepositummet i sin helhet. Når det gjelder utliggerdepositum så vil dette tilbakebetales me minus 10% av innbetalt beløp. Kun hele år benyttes i utregningen av tilbakebetaling. Medlemmer som slutter føre årets slutt vil også få tilbakebetalt eventuelt Restbeløp på den vanlige kontingenten. Dette regnes ut på følgende måte fotavgift + havneavgift + Summen deles på 12 måneder og danner grunnlaget for beløpet som skal tilbakebetales. Her benyttes kun hele måneder.

12.Ledig

 

13.Betalingsfrist

Innbetalingsgiroen som sendes ut til medlemmer påført en rubrikk der dato for siste innbetalingsfrist er innført. Blir denne betalingsfristen ikke overholdt sendes det et brev til vedkommende. Skulle båtplassleien heller ikke nå bli betalt, blir vedkommende sendt et brev med oppsigelse av båtplass og medlemskap i båtforeningen. Føler vedkommende seg urettmessig behandlet, kan dette tas opp med styret som tar den endelige avgjørelse.

14.Renhold

Styret ber alle medlemmer om å holde det ryddig og rent i havnen. Det er meget viktig at når et medlem utfører rivningsarbeidet i båten at skrotet blir fjernet etter meget kort tid. Brukte batterier skal fjernes øyeblikkelig.

15.Bruk av Slipp

Alle medlemmene har tilgang til å gjøre bruk av slippen. Normalt er det avsatt tre dager som den enkelte kan bruke til vanlig vedlikehold som bunnsmøring og diverse annet arbeidet. Om det ikke er for stor tilgang på slippen så er det mulig og trekke disse tre dagene ut i tid. Kostnad ved bruk av slippen kan en lese ved oppslag i havnen.

16.Kjøp av diesel

Kjøp av diesel foregår helt automatisk. Vedkommende som har tilgang til en privat kode, slår denne inn i pumpen og fyller diesel selv når det måtte passe. Etter fylling betaler vedkommende inn det aktuelle beløpet til foreningens bankkonto.

17.Kaien

På kaien der dieselpumpen er montert er det også montert krane der en har mulighet til å få heist ut motor eller annet utstyr fra båten. Kaien skal kun benyttes i korte perioder for at dieselfylling ikke skal bli hindret.

18.Kontaktpersoner vedrørende diesel og slipp

De som måtte ha behov for bruk av slipp kan kontakte vår havnesjef Hans Jansen på telefon 48196708.

19.Kontaktpersoner vedrørende Molo

Alle spørsmål angående molo skal rettes til havnesjef Hans Jansen på telefon 48196708.

20.Kontaktpersoner vedrørende Flytebrygge

Alle spørsmål angående flytebrygger skal rettes til havnesjef Hans Jansen på telefon 48196708.

21.Medlemmer som slutter og vil beholde Båtplassen

I de tilfellene et medlem slutter og vil beholde båtplassen i tilfelle av anskaffelse av ny båt, må denne betale den samme avgiften som ble betalt siste året føre medlemmet sluttet. I slike tilfeller har båtforeningen full råderett over båtplassen. Dette kan pågå i 2 år og så må ny avtale inngås med foreningen.

22.Privat utligger

Det er ikke tillatt og ha privat utligger. I de tilfellene der medlemmer har mulighet til og anskaffe en meget prisgunstig utligger, skal dette tas opp med foreningen slik at en kan inngå en finansiell avtale.

23.Strømutak

Strømutakene både på molo og flytebrygge er kun beregnet for lys og opppladning av batterier. Det er kun 16Amp sikringer samlet som kan benyttes til strømboksene. Normalt strømforbruk regnes som bruk av vanlig verktøy – 60 Watt lyspære – lader for batteri. Skal en benytte strøm utover dette skal dette avtales med havnesjefen. Det kan kjøpes strøm i perioden 01-11 frem til 31-03. Dette må avtales med havnesjef. Der en får utlevert en spesialkabel med måler.

24.Nøkkel til porten

Det er ikke tillatt å låne ut nøkkelen til båthavnen til andre. Nøkkelen skal heller ikke lånes ut til barn i familien.

25.Salg av båt

Når et medlem selger båten, har denne et ansvar overfor foreningen. Båtforeningen vil kreve båtplassleie helt til båten er fjernet. Medlemmer som selger båten kan ikke overføre båtplassen til ny eier.

26.Disponering av Båtplasser

Alle båtplassene i havnen disponeres av båtforeningen. Når en båtplass i lengre tid ikke blir benyttet, kan denne disponeres av Havnesjefen for kortere eller lengre tid. Medlemmet som betaler for båtplassen har ingen rett til å låne eller leie ut plassen til andre medlemmer eller ikke medlemmer.

27.Utleie av Vinterligge båtplasser

Havnesjefen kan leie ut ledige båtplasser som ikke benyttes av våre faste medlemmer i vintertiden. Båtplassen kan leies ut fra 01-11 til 31-03. Det er fast pris for vinterligge, prisen er for tiden kr.1500,- + depositum for nøkkel kr.300,-.

28.Bading i båthavnen

Det er strengt forbudt å benytte båthavnen som badeplass. Medlemmene har en plikt til og påse at dette blir overholdt.

29.Korttidsleie

Havnesjefen kan leie ut båtplasser som ikke benyttes for kortere tid. Prisen for en korttidsleie er for tiden kr.500,- pr. måned + depositum for nøkkel kr.300,-.

30.Fjerning av båter

Når et medlem ikke har betalt medlemsavgiften (båtplassleie) i følge pkt 13. vil vedkommende få tilsendt et siste brev som tilbyr medlemmet og fjerne båten på egen hånd. Om ikke båten er fjernet innen 4 uker etter siste brev er utsendt (rekommandert) vil båten bli fjernet av et redningsselskap på eiers bekostning.

31.Utbetaling av depositum eller annet tilgodehavende

Ved oppsigelse av båtplass/medlemskap, skal det tilbakebetales tilgodehavende, depositum eller rest av innbetalt båtplassleie. Utbetaling skal ikke foretas før nøkkel til båthavnen er tilbakelevert. Får vedkommende problemer med dette skal det tilbakeholdes et depositum på kr.600,-. Dette beløpet skal tilbakebetales når nøkkel er funnet og tilbakelevert. Det er satt en tidsbegrensning på dette på 3 måneder.

32.Slippopptrekk forsikring

Slippopptrekket til YHB er ansvarsforsikret i forbindelse med drift av slippen. Slipping skjer likevel på båtiers risiko og hans/hennes forsikring. Det er enkelte båttyper på markedet som har meget svak ribbekonstruksjon og dermed må plasseres over en bestemt forsterket ribbe på opptrekktrallen. Da det er kun båteier og båtbygger som kjenner til dette, så er det båteiers fulle ansvar og opplyse om dette til den som betjener slippen.

Revidert september – 2009 (vedtekter)

Joomla templates by a4joomla