Vedtekter for Ytre Hafrsfjord Båtforening

 VEDTEKTER FOR YTRE HAFRSFJORD BÅTFORENING

 

 

 

I. NAVN OG FORMÅL

 

§1

Foreningens navn: Ytre Hafrsfjord Båtforening.

Foreningen er tilsluttet: Kongelig Norsk Båtforbund region Sør.

Foreningen ligger i Stavanger kommune.

 

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlede båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å

1. Virke for etablering av og forstå driften av fritidsbåthavner.

2. Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur.

3. Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet på/ved båt, kystkultur og marint miljøvern.

4. Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse.

5. Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til å fremme båtlivet og båtfolkets interesser.

 

Foreningens formål er ikke-økonomisk.

 

 

II.  MEDLEMSKAP

 

§3

Som medlem kan opptas alle båtinteresserte som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret og utmeldelse må være skriftlig i foreningens hende innen årets utgang.

 

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt advarsel, ekskluderes. Eksklusjonen kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets vedtak er endelig og kan ikke overprøves.

 

§5

Medlemmer eller andre som har ytt en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

 

III. KONTIGENT

 

§6

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse og må være innbetalt innen utgangen av april. Oversitter fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

 

§7

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent men nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

 

§8

Kontingenter og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøte med alminnelig flertall.

 

 

IV. FORENINGENS ORGANER

 

§9

Foreningens administrative organer er:

1. Årsmøte (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komiteer

 

§10

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel skriftlig via email eller pr brev til de som ikke har tilknytning elektronisk.

Innkallingen skal inneholde: 

Saksliste for årsmøte, årsberetning og regnskap for foregående år.

 

§11

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må fremmes skriftlig senest en uke før møtet.

 

 

 

 

§12

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

1. Styrets årsberetning.

2. Regnskap, fremlagt i revidert stand.

3. Budsjett for kommende år.

4. Fastsettelse av kontingent og innmeldelsesgebyr.

5. Innkomne forslag.

6. Foreta valg på;

    a. Leder, velges særskilt for ett år.

    b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret, velges for to år, vekselvis utskifting.

    c. Valgkomite, 3 medlemmer.

    d. Revisorer, 2 medlemmer.

 

Årsmøte er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med §10. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene sier noe annet. Ved stemmelikhet ansees et forslag som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes et bundet omvalg mellom de 2 kandidatene med flest stemmer.

 

§13

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. Styrets 2 varamedlemmer innkalles etter behov.

 

§14

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og tarv forøvrig. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig og er beslutningsdyktig når leder/ nestleder 2 styremedlemmer er til stede.

 

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap.

 

§15

Følgende faste komiteer sorterer under styret:

1. Valgkomiteen

2. Havnestyret

3. Slippformann

 

Disse skal innen utløpet av januar levere årsrapport til styret som tar det med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøte gjennom styret.

 

 

 

V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 

§16

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal når minst 1/5 av medlemmene krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel skriftlig via email eller pr brev til de som ikke har tilknytning elektronisk og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

 

VI. DIVERSE

 

§17

Innmelding eller utmelding av et forbund elle sammenslutning med annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

 

§18

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen frist som nevnt i §11. Vedtaksendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

 

 

VII. OPPLØSNING AV FORENINGEN

 

§19

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever kun simpelt flertall.

 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avklaring finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

 

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets bestemmelse. Dersom foreningen oppløses, skal dens resterende eiendeler, etter at dens eventuelle gjeld er oppgjort, tilfalle et allmennyttig formål etter årsmøtets nærmere beslutning. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

Joomla templates by a4joomla